Wijknieuws

Verslag gesprek tussen delegatie bestuur en wethouder over de resultaten enquête rotondes en zichtlijnen rotonde

Op donderdag 23 augustus j.l heeft een delegatie van het bestuur van wbv de Hofsteden een gesprek gehad met wethouder Wekema en de verkeersdeskundige van de gemeente. De gespreksonderwerpen waren de reacties die bij de wbv binnen zijn gekomen over de rotondes en het door ons bestuurslid aangekaarte probleem over het zichtveld bij de rotonde Kastelenlaan/Roderweg.

De gemeente onderkent het probleem dat het zicht zowel voor voorrang verkrijgende fietsers als voorrang verlenende automobilisten op of nabij de rotonde Kastelenlaan/Roderweg niet voldoet aan de daarvoor gelden richtlijnen.

Om het zicht te verbeteren heeft de gemeente voorgesteld om te onderzoeken of op korte termijn de zijkanten van de fietsenstalling kunnen worden verwijderd of aangepast. Tevens wordt de uitvoerbaarheid onderzocht of er een lus in de Kastelenlaan voor de rotonde aangebracht kan worden. Zodra deze lus wordt bereden licht er een waarschuwingsbord op dat de automobilist attendeert  op fietsers die van beide kanten de weg kunnen oversteken en daaraan voorrang verleend moet worden.

Qbuzz heeft de gemeente laten weten voornemens te zijn om op lijn 4 elektrische bussen te laten rijden. Hiervoor dient de halterplaats aan de Kastelenlaan ingrijpend aangepast te worden. De wijze waarop de halterplaats en de Kastelenlaan hiervoor aangepast moeten worden, moet nog onderzocht worden.

Het is de gemeente bekend, dat het zicht op de naderende fietsen nog sterker belemmerd wordt als er op de startplaats van de bushalte 2 (twee) bussen achter elkaar opgeteld staan om van stroom te worden voorzien. Met de huidige opstelling zal dat niet lukken en zal de opstellingsplaats voor 2 bussen ingrijpende gevolgen hebben voor een onbelemmerde zichtlijn. Wel is duidelijk dat de uitstaphalte aan de Kastelenlaan op de hoogte van de Doornakker dan komt te vervallen.

Uitvoering zal op z’n vroegst eind 2019 begin 2020 zijn.

Het beleid ‘Noordenveld op fietse’ wordt begin 2019 door de gemeente geëvalueerd. Daarin wordt ook de voorrangssituatie van de Weidenbloemenweg meegenomen evenals het fietspad van de Weidenbloemenweg dat de Roderweg kruist. Algemeen uitgangspunt is dat de fietser voorrang heeft. Alleen is het niet overal wenselijk. Financieel is het niet mogelijk om alle rotonden in onze gemeente gelijktijdig zodanig te wijzigen dat de fietser voorrang heeft. Hier wordt wel aan gewerkt.

De gemeente zal de reacties uit de enquête en de e-mails die wij over de rotonden hebben ontvangen betrekken bij de evaluatie.

Op de instaphaltes van de bushalte in onze wijk liggen erg veel peuken. Tijdens dit gesprek hebben wij hierop gewezen en gevraagd of er zogenaamde ‘peukenzuilen’ geplaatst kunnen worden. De wethouder vond dit een goede optie en bekijkt welke mogelijkheden er zijn om dergelijke zuilen te plaatsen.

Elk jaar worden tijdens de Dag van de Mantelzorg rozen bezorgd bij mantelzorgers in Noordenveld. Dit jaar is het op 9 november. De rozenactie is bedoeld als blijk van waardering voor de inzet van de mantelzorgers.  Zij zorgen vaak langdurig voor iemand uit hun naaste omgeving en vinden dat vanzelfsprekend. Naast de rozenactie is er ook een ontspannen programma opgesteld waar mantelzorgers op vrijdagochtend 9 november naar toe kunnen.

Medewerking gevraagd

Het is erg lastig om mantelzorgers in beeld te krijgen. Elk jaar wordt de lijst opnieuw samengesteld en de namen worden alleen voor deze actie gebruikt. We zijn dus op zoek naar mantelzorgers, maar ook naar vrijwilligers die de rozen willen rondbrengen.

Kent u mantelzorgers die een roos verdienen? Wilt u dan naam en adres aan ons doorgeven? 

Wilt u rozen rondbrengen in uw eigen wijk of dorp? Ook dat horen we graag!

Het zou fijn zijn als u de namen van mantelzorgers en of u de rozen zou willen rondbrengen voor 26 oktober aan ons doorgeeft.

Alvast hartelijke dank.

Met vriendelijke groet, namens het Contactpunt Mantelzorg Noordenveld, 

Jannie Houwing
janniehouwing@welzijninnoordenveld.nl 

WiN (Welzijn in Noordenveld)
Schoolstraat 50
9301 KC Roden
tel. 050  317 65 00.

Binnenkort zal worden gestart met asfaltonderhoud aan de Hofstedenlaan en Roderweg in Roden. 

Hofstedenlaan:

De rode fietsstroken langs de Hofstedenlaan worden vervangen en verbreed. Daardoor krijgen de fietsers meer ruimte op de Hofstedenlaan. Die werkzaamheden staan gepland voor vrijdag 8 juni 2018. De Hofstedenlaan is die dag afgesloten voor alle doorgaande verkeer vanaf de Statenlaan tot aan de Kastelenlaan. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via de Maatlanden en de Roderweg. Die omleidingsroute wordt aangegeven met borden.

Q-Buzz zal haar route voor die dag aanpassen. Verwacht wordt dat de bussen die dag vanaf het Bevrijdingsplantsoen via de rotonde Maatlanden weer retour rijden richting Groningen.

Roderweg:

Ook wordt er asfaltonderhoud uitgevoerd aan de Roderweg in Roden. Deze weg is op 27 en 28 juni 2018 afgesloten vanaf de Stinsenweg tot aan de Weidebloemenweg.  Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via de Kastelenlaan en Hofstedenlaan. Die omleidingsroute wordt aangegeven met borden.

De bewoners van de Doom / Havezathenlaan en omgeving kunnen  dan via de Hofstedenlaan de wijk verlaten.

 Beide werken worden nog vroegtijdig in het Roder-Journaal en De Krant gepubliceerd.

De buurtapp is er ook voor u! Lees er over op De Buurtapp. Deze informatie kunt u ook vinden in het menu onder De Wijk --> De Buurtapp.

En : op 13 maart is er door een aantal leden van onze vereniging gesproken over het wel-en-wee van onze buurt. Daarin is o.a. samen met een vertegenwoordiger van de gemeente gesproken over overlast in onze wijk en wat daar aan te doen. Ook is gesproken over de mooie plannen die er zijn voor OBS het Valkhof. Lezen dus in het Verslag jaarvergadering 2018.

Algemene Ledenvergadering

Op dinsdag 13 maart 2018 houden wij de algemene ledenvergadering. Alle inwoners van onze wijk zijn welkom op deze vergadering. Bent u geen lid dan bent u toch welkom!

Behalve onze agenda willen wij op deze avond specifiek aandacht besteden aan overlast. Overlast van……………..wij horen het graag van u! 

Behalve overlast in het algemeen willen we de aanwezigheid van hangjongeren rond OBS Het Valkhof bespreken. Bent u een omwonende en vindt u het niet prettig dat buiten schooltijd jongeren rond de school ‘hangen’ dan horen wij dat graag van u. Ook wil de school u het ontwerp van de reconstructie van het schoolplein tonen. Nu nog heel veel tegels maar straks (als de plannen doorgaan) heel veel groen! Om het parkeren in de straat tijdens de begin- en eindtijden van de school tegen te gaan wil de school maatregelen nemen. Deze worden ook gepresenteerd.

Wilt u hierover meepraten of u laten inlichten over de plannen rond het Valkhof dan  kan dat. We beginnen om 19:30 uur met een algemeen gedeelte en vanaf 20:30 uur willen we het over de overlast in de wijk gaan hebben. Na in het algemeen over overlast te praten gaan we door met de plannen rond Het Valkhof. De vergadering wordt gehouden in OBS Het Valkhof. We vinden het prettig als u ons laat weten dat u komt. Dat kan via info@dehofsteden.nl

Opschoondag

Op zaterdag 24 maart a.s. doet onze wijkbelangenvereniging mee aan de nationale Opschoondag. We verzamelen om 10:00 uur in CBS De Hoeksteen waar we beginnen met een kop koffie/thee. Iedereen die mee doet is uitgenodigd om na afloop mee te gaan voor een gemeenschappelijke lunch in “Onder de Linden”. De lunch wordt u aangeboden door de gemeente.  De lunch is om 12:30 uur.

Helpt u mee om de wijk op deze zaterdag netjes te maken? Geef u op via info@dehofsteden.nl

Versterking bestuur

Wij zijn op zoek naar versterking in ons bestuur. Wij vergaderen in gemoedelijke sfeer bij de bestuursleden thuis. Mede door het vertrek van onze voorzitter zitten wij dringend verlegen om bestuursleden. Wilt u meer informatie over het bestuur? U kunt mailen naar info@dehofsteden.nl