Wijknieuws

Binnenkort zal worden gestart met asfaltonderhoud aan de Hofstedenlaan en Roderweg in Roden. 

Hofstedenlaan:

De rode fietsstroken langs de Hofstedenlaan worden vervangen en verbreed. Daardoor krijgen de fietsers meer ruimte op de Hofstedenlaan. Die werkzaamheden staan gepland voor vrijdag 8 juni 2018. De Hofstedenlaan is die dag afgesloten voor alle doorgaande verkeer vanaf de Statenlaan tot aan de Kastelenlaan. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via de Maatlanden en de Roderweg. Die omleidingsroute wordt aangegeven met borden.

Q-Buzz zal haar route voor die dag aanpassen. Verwacht wordt dat de bussen die dag vanaf het Bevrijdingsplantsoen via de rotonde Maatlanden weer retour rijden richting Groningen.

Roderweg:

Ook wordt er asfaltonderhoud uitgevoerd aan de Roderweg in Roden. Deze weg is op 27 en 28 juni 2018 afgesloten vanaf de Stinsenweg tot aan de Weidebloemenweg.  Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via de Kastelenlaan en Hofstedenlaan. Die omleidingsroute wordt aangegeven met borden.

De bewoners van de Doom / Havezathenlaan en omgeving kunnen  dan via de Hofstedenlaan de wijk verlaten.

 Beide werken worden nog vroegtijdig in het Roder-Journaal en De Krant gepubliceerd.

De buurtapp is er ook voor u! Lees er over op De Buurtapp. Deze informatie kunt u ook vinden in het menu onder De Wijk --> De Buurtapp.

En : op 13 maart is er door een aantal leden van onze vereniging gesproken over het wel-en-wee van onze buurt. Daarin is o.a. samen met een vertegenwoordiger van de gemeente gesproken over overlast in onze wijk en wat daar aan te doen. Ook is gesproken over de mooie plannen die er zijn voor OBS het Valkhof. Lezen dus in het Verslag jaarvergadering 2018.

Algemene Ledenvergadering

Op dinsdag 13 maart 2018 houden wij de algemene ledenvergadering. Alle inwoners van onze wijk zijn welkom op deze vergadering. Bent u geen lid dan bent u toch welkom!

Behalve onze agenda willen wij op deze avond specifiek aandacht besteden aan overlast. Overlast van……………..wij horen het graag van u! 

Behalve overlast in het algemeen willen we de aanwezigheid van hangjongeren rond OBS Het Valkhof bespreken. Bent u een omwonende en vindt u het niet prettig dat buiten schooltijd jongeren rond de school ‘hangen’ dan horen wij dat graag van u. Ook wil de school u het ontwerp van de reconstructie van het schoolplein tonen. Nu nog heel veel tegels maar straks (als de plannen doorgaan) heel veel groen! Om het parkeren in de straat tijdens de begin- en eindtijden van de school tegen te gaan wil de school maatregelen nemen. Deze worden ook gepresenteerd.

Wilt u hierover meepraten of u laten inlichten over de plannen rond het Valkhof dan  kan dat. We beginnen om 19:30 uur met een algemeen gedeelte en vanaf 20:30 uur willen we het over de overlast in de wijk gaan hebben. Na in het algemeen over overlast te praten gaan we door met de plannen rond Het Valkhof. De vergadering wordt gehouden in OBS Het Valkhof. We vinden het prettig als u ons laat weten dat u komt. Dat kan via info@dehofsteden.nl

Opschoondag

Op zaterdag 24 maart a.s. doet onze wijkbelangenvereniging mee aan de nationale Opschoondag. We verzamelen om 10:00 uur in CBS De Hoeksteen waar we beginnen met een kop koffie/thee. Iedereen die mee doet is uitgenodigd om na afloop mee te gaan voor een gemeenschappelijke lunch in “Onder de Linden”. De lunch wordt u aangeboden door de gemeente.  De lunch is om 12:30 uur.

Helpt u mee om de wijk op deze zaterdag netjes te maken? Geef u op via info@dehofsteden.nl

Versterking bestuur

Wij zijn op zoek naar versterking in ons bestuur. Wij vergaderen in gemoedelijke sfeer bij de bestuursleden thuis. Mede door het vertrek van onze voorzitter zitten wij dringend verlegen om bestuursleden. Wilt u meer informatie over het bestuur? U kunt mailen naar info@dehofsteden.nl

 

Per direct treedt Bert Akker af als voorzitter van de wijkbelangenvereniging. Bert moet zeer binnenkort een zware studie voor zijn werk volgen en is bang dat hij hierdoor niet meer voldoende tijd aan zijn voorzitterschap kan besteden. Hij blijft gelukkig nog tot de zomervakantie bestuurslid zodat wij tijdig een vervanger kunnen zoeken.

Bert is al vanaf het begin voorzitter van de wijkbelangenvereniging. Onder zijn bezielende en humorvolle leiding heeft het bestuur veel activiteiten ontplooid. Denkt u aan de hondenpoeppaaltjes, de hondenpoepzakjes en dispenser, het beschilderen van de electriciteitskasten, het upgraden van speelvelden. Bert was actief bij al deze projecten.

De bestuursvergaderingen waren nooit vervelend en verliepen in goede sfeer. Bert geeft aan dat deze beslissing hem zwaar valt. Ook als bestuur betreuren wij het afscheid van Bert. Gelukkig maakt hij op dit moment nog deel uit van het bestuur maar naar buiten toe fungeert hij niet meer als voorzitter.

Mocht u na het lezen van dit bericht aan de mogelijkheid denken om ons bestuur te versterken, dan horen wij dat graag. Wij zijn dringend op zoek naar een nieuwe voorzitter c.q. bestuurslid.

U kunt mailen naar info@dehofsteden.nl   Ook voor vragen kunt u hier terecht.

Het bestuur van wbv. de Hofsteden:

Bert Akker (tot de zomer 2018)

Bert Neven

Ad Bruin

Henriëtte Johannes

Beknopte weergave van de bijeenkomst van omwonenden en gebruikers hondenspeelweide en het bestuur van wbv. de Hofsteden gehouden op dinsdag 31 oktober om 19:30 uur in CHS. De Hoeksteen.

Aanwezig: omwonenden en gebruikers hondenspeelweide

Voorzitter: Theo van der Veen

Bestuur wbv de Hofsteden: Ad Bruin, Bert Neven, Bert Akker en Henriëtte Johannes

De voorzitter vraagt iedereen zich voor te stellen en te vertellen over de ervaringen met de hondenspeelweide.

Enkele aanwonenden van de weide geven aan overlast van de weide te hebben. De overlast wordt veroorzaakt door:

 • blaffende honden (eigenaren grijpen niet in)
 • roepende c.q. hard pratende hondenbezitters (honden worden getraind, aangemoedigd)
 • Openingstijden worden niet gehandhaafd
 • jongen kinderen met honden

Begrijpen dat vanuit het sociale aspect gezien de weide een groot succes is maar voor een deel van de omwonenden een niet geslaagd project is. Andere aanwonenden delen mee zeer tevreden met de weide te zijn en geen overlast te ervaren.  De gebruikers zijn tevreden over de weide maar ervaren wel dat kuilen die gegraven worden door de honden niet dicht gegooid worden. Regelmatig er geen honden zijn en het dan niet zo leuk is. Het veld te klein is.

De gebruikers begrijpen dat het blaffen en roepen van de hondenbezitters tot overlast voor de aanwonenden kan zijn. Vinden dit heel vervelend.

Oplossingen die bedacht worden zijn:

 • Aanpassing openingstijden
 • Instellen leeftijdsgrens voor gebruik hondenspeelweide
 • slot op het hek
 • Verplaatsen van het veld
 • Omdat veel gebruikers niet in onze wijk wonen stimuleren dat in andere wijken ook een hondenspeelweide wordt gerealiseerd waardoor de druk op dit veld afneemt.
 • Vergroten van de weide
 • Geen speeltjes toestaan
 • Blaffende honden (langdurig) niet welkom zijn

Opmerkingen die gemaakt zijn:

 • Het gaat om een pilot met als uitgangspunt dat er geen overlast mag zijn. Die is er nu wel dus is de pilot niet geslaagd en zou de hondenspeelweide moeten verdwijnen.
 • Er twee type hondenspeelweiden zijn te weten: een weide die in een woonwijk ligt en waaraan strengere regels verbonden zijn en een weide die buiten een woonwijk ligt die minder regels kent. Waar gaat de gemeente voor?
 • Ontwikkelingen rond de weide gecommuniceerd moeten worden met de gebruikers c.q. omwonenden.

Vanuit het bestuur wordt aangegeven dat:

 • de grond van de gemeente is
 • de gemeente de pilot ondersteunt
 • het onderhoud in het begin slecht was maar nu verbeterd is
 • dat de overlast niet door iedereen ervaren wordt en dat door aanpassingen wellicht de overlast gereduceerd kan worden c.q. weggenomen kan worden.
 • Erkent dat de communicatie over het begrip  ‘overlast’ niet correct geweest is.
 • Alvorens definitief een beslissing over de weide te nemen eerst aanvullende  maatregelen wil nemen om de ervaren overlast te reduceren
 • Met de gemeente de resultaten van de enquête en deze avond worden besproken

Conclusies:

 • De korte termijn wordt er een nieuw bord geplaatst:  met nieuwe openingstijden;  09:00 – 18:00 uur. Deze openingstijden gelden zowel zomers als ’s winters; de leeftijdsgrens.
 • Slot op het hek (indien realiseerbaar)
 • Het bestuur gaat met de gemeente de resultaten van de enquête bespreken en nemen de punten die vanavond naar voren zijn gekomen mee.
 • vraagt in het overleg in het Platform van de wijkbelangenverenigingen in Roden of andere wbv’s ook een hondenspeelweide willen aanleggen.
 • Na een jaar opnieuw evalueren.