Wijknieuws

Hondenspeelweide

In oktober is er een evaluatie geweest betreffende de hondenspeelweide. Deze evaluatie is bezocht door voorstanders en tegenstanders van de hondenspeelweide. Het was een nuttige bijeenkomst en de aandachts punten zijn besproken met de gemeente. Uitkomst hiervan is dat er door de gemeente een bord geplaatst gaat worden bij de weide, met daarop vermeld spelregels voor gebruik van de hondenspeelweide.

Opschoondag

We hebben ook dit jaar meegedaan aan de gemeentelijke schoonmaakdag. Na afloop was er een gezamenlijke lunch met de vrijwilligers van de andere wijkbelangenvereniging in sportcentrum De Hullen.
We verzamelden bij CBS De Hoeksteen om te beginnen met koffie en cake. De cake was gebakken door Ineke Bruin. Met zo’n 20 vrijwilligers zijn we bezig geweest om onze wijk netjes te maken. De lunch was goed en gezellig! 

Soepinstuif

Afgelopen jaar zijn er diverse bijeenkomsten geweest in de wijk, georganiseerd door een aantal wijkbewoners. Zo is er een soepinstuif geweest op het Binnenhof. Hier hebben ruim 30 bewoners genoten van verschillende soorten soep. Daarnaast is er een koffieochtend geweest op het grasveld aan de Weldam. Ook dit was georganiseerd door o.a bewoners van de Weldam. Ook aan de Huneborg is er een koffieochtend georganiseerd.  De verschillende initiatieven waren een groot succes en voor herhaling vatbaar.

Electriciteitskast(en)

In navolging van de drie geschilderde kasten is er in 2017 nog een kast beschilderd. Dit ontwerp is gemaakt door een leerlinge van CBS De Hoeksteen. Deze kast staat aan de Westhove.

Wijkschouw

Ook in 2017 heeft er een schouw in de wijk plaatsgevonden. Bij de schouw aanwezig waren een vertegenwoordiger van de gemeente, woonborg, politie en de wijkbelangenvereniging . Er was 1 bijzondere deelnemer en dat was onze burgemeester Klaas Smid Hij was uitgenodigd zodat hij kon ervaren wat er zoals tijdens een schouw naar voren komt. Van de schouw is een rapportage gemaakt die in het bestuur is behandeld. 

Diversen

Behalve de maandelijkse vergaderingen zijn wij (voor zover mogelijk) aanwezig geweest bij de vergaderingen van het Platform. Daarnaast hebben wij diverse informatiebijeenkomsten bijgewoond.

 

Op de Algemene vergadering zal het financieel jaarverslag 2017 ter inzage zijn en worden besproken.

Inkomsten 2017     Uitgaven  2017
Contributies 2017 € 110,00     Bankkosten € 120,54
Rente spaarrek 0,32     Bestuurskosten €161,20
        Jaarvergadering € 196,40
Gem subsidie:       Kosten website € 89,54
regulier € 150,00     Wergr. Soc. contacten € 62,47
        Schaapskudde € 75,00
        Electriciteitskasten € 17,69
           
        Totaal € 722,84
        Saldo ink/uitg € -462,52
Totaal € 260,32     Totaal € 260,32
           

 

Balans per 31 december 2017
               
Debet 2016 2017     Credit 2016 2017
Kas 0,00 0,00     Eigen Vermogen 2.447,84 2.783,01
Rabobank 1.609,45 1.146,61     Reserve electr.kasten 691,07 673,38
Spaarrekening 1.529,46 1.529,78          
nog te incasseren              
contributie 2017   780,00          
               
Totaal 3.138,91 3.456,39     Totaal 3.138,91 3.456,39

 

Verloop Liquiditeiten

    1-1-2017 31-12-2017
  Rek.crt 1.609,45 1.146,61
  Spaarrek. 1.529,46 1.529,78
  Kas 0,00 0,00
       
  Telling 3.138,91 2.676,39
  mutaties 2017 -462,52  
       
aantal incassomachtigingen 1-1-2017 156

 

Agenda voor de vergadering van de algemene ledenvergadering wbv. de Hofsteden. De vergadering begint om 19:30 uur en wordt gehouden in OBS Het Valkhof aan de Schonauwen.

Agenda:

  1. Opening
  2. Verslag Algemene ledenvergadering van 21 maart 2017
  3. Jaarverslag 2017 wijkbelangenvereniging
  4. Financieel verslag 2017
  5. Afscheid voorzitter Bert Akker

Vanaf 20:30 uur

  1. Overlast in de wijk
  2. Ontwikkelingen rond OBS Het Valkhof
  3. Rondvraag
  4. Sluiting

Algemene Ledenvergadering

Op dinsdag 13 maart 2018 houden wij de algemene ledenvergadering. Alle inwoners van onze wijk zijn welkom op deze vergadering. Bent u geen lid dan bent u toch welkom!

Behalve onze agenda willen wij op deze avond specifiek aandacht besteden aan overlast. Overlast van……………..wij horen het graag van u! 

Behalve overlast in het algemeen willen we de aanwezigheid van hangjongeren rond OBS Het Valkhof bespreken. Bent u een omwonende en vindt u het niet prettig dat buiten schooltijd jongeren rond de school ‘hangen’ dan horen wij dat graag van u. Ook wil de school u het ontwerp van de reconstructie van het schoolplein tonen. Nu nog heel veel tegels maar straks (als de plannen doorgaan) heel veel groen! Om het parkeren in de straat tijdens de begin- en eindtijden van de school tegen te gaan wil de school maatregelen nemen. Deze worden ook gepresenteerd.

Wilt u hierover meepraten of u laten inlichten over de plannen rond het Valkhof dan  kan dat. We beginnen om 19:30 uur met een algemeen gedeelte en vanaf 20:30 uur willen we het over de overlast in de wijk gaan hebben. Na in het algemeen over overlast te praten gaan we door met de plannen rond Het Valkhof. De vergadering wordt gehouden in OBS Het Valkhof. We vinden het prettig als u ons laat weten dat u komt. Dat kan via info@dehofsteden.nl

Opschoondag

Op zaterdag 24 maart a.s. doet onze wijkbelangenvereniging mee aan de nationale Opschoondag. We verzamelen om 10:00 uur in CBS De Hoeksteen waar we beginnen met een kop koffie/thee. Iedereen die mee doet is uitgenodigd om na afloop mee te gaan voor een gemeenschappelijke lunch in “Onder de Linden”. De lunch wordt u aangeboden door de gemeente.  De lunch is om 12:30 uur.

Helpt u mee om de wijk op deze zaterdag netjes te maken? Geef u op via info@dehofsteden.nl

Versterking bestuur

Wij zijn op zoek naar versterking in ons bestuur. Wij vergaderen in gemoedelijke sfeer bij de bestuursleden thuis. Mede door het vertrek van onze voorzitter zitten wij dringend verlegen om bestuursleden. Wilt u meer informatie over het bestuur? U kunt mailen naar info@dehofsteden.nl

 

Per direct treedt Bert Akker af als voorzitter van de wijkbelangenvereniging. Bert moet zeer binnenkort een zware studie voor zijn werk volgen en is bang dat hij hierdoor niet meer voldoende tijd aan zijn voorzitterschap kan besteden. Hij blijft gelukkig nog tot de zomervakantie bestuurslid zodat wij tijdig een vervanger kunnen zoeken.

Bert is al vanaf het begin voorzitter van de wijkbelangenvereniging. Onder zijn bezielende en humorvolle leiding heeft het bestuur veel activiteiten ontplooid. Denkt u aan de hondenpoeppaaltjes, de hondenpoepzakjes en dispenser, het beschilderen van de electriciteitskasten, het upgraden van speelvelden. Bert was actief bij al deze projecten.

De bestuursvergaderingen waren nooit vervelend en verliepen in goede sfeer. Bert geeft aan dat deze beslissing hem zwaar valt. Ook als bestuur betreuren wij het afscheid van Bert. Gelukkig maakt hij op dit moment nog deel uit van het bestuur maar naar buiten toe fungeert hij niet meer als voorzitter.

Mocht u na het lezen van dit bericht aan de mogelijkheid denken om ons bestuur te versterken, dan horen wij dat graag. Wij zijn dringend op zoek naar een nieuwe voorzitter c.q. bestuurslid.

U kunt mailen naar info@dehofsteden.nl   Ook voor vragen kunt u hier terecht.

Het bestuur van wbv. de Hofsteden:

Bert Akker (tot de zomer 2018)

Bert Neven

Ad Bruin

Henriëtte Johannes