Wijknieuws

Eindelijk aan de slag met de HONDENSPEELWEIDE (pilot)

                    Vrijwilligers gezocht!

Jazeker, op vrijdag 22 april gaan leerlingen van De Esborg aan de slag om het gaas rondom het veld aan te brengen. Wij willen deze dag proberen zowel het gaas als het hek aan te brengen. Daar hebben wij wel hulp bij nodig.

Vindt u het leuk om deze vrijdag samen met leden van het bestuur van de wbv. en de leerlingen van de Esborg het gaas en het hek te plaatsen? De leerlingen zijn om 08:00 uur op het veld aanwezig. Wij stellen extra handen zeer op prijs en zien u graag rond dit tijdstip. Voor de catering wordt gezorgd! Voor vragen en aanmelding: info@dehofsteden.nl

Waarom heeft de aanleg zo lang geduurd?

Door onverwachte publicatie vorig jaar in De Krant bereikte de wbv reacties van enkele bewoners van de Hunenborg die enkele bedenkingen hadden tegen de aanleg van dit veld.

Als bestuur van de wbv was het lastig om te bepalen hoe we hiermee om moesten gaan. Daarnaast konden we de weide niet zelf bekostigen en waren we afhankelijk van derden. Met de school De Esborg werd besproken welke samenwerking wij in dit project zouden kunnen hebben en hoe deze vorm moest krijgen.

Voor de mensen die bedenkingen tegen deze weide hadden hebben wij in oktober een informatieavond belegd. Deze hebben wij als een goede avond ervaren echter konden wij de bedenkingen tegen de weide niet volledig wegnemen.

Binnen het bestuur was er behoefte aan ondersteuning van de gemeente voor deze pilot. Door omstandigheden hebben wij hier lang op moeten wachten maar inmiddels hebben de bewoners van de Hunenborg en wij schriftelijk van de gemeente bericht gehad dat zij deze pilot van harte ondersteunen.

Vindt u het leuk om hierbij te helpen meldt u aan via info@dehofsteden.nl

Het bestuur van de wijkvereniging ontving de volgende brief betreffende Eindhalte Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) te Roden

Geacht bestuur,

Op 14 april 2015 heeft het college besloten te kiezen voor de Kastelenlaan als eindhalte voor het project HOV. De keuze voor de eindhalte aan de Kastelenlaan is in samenspraak met u als (direct) aanwonenden en (wijk)belangenverenigingen tot stand gekomen.

Planuitwerking

Het is een hele poos stil geweest van onze kant, maar achter de schermen hebben we niet stil gezeten. Het gehele project bestaat uit acht projectonderdelen. Uiteraard kunnen we niet alles in één keer aanpakken. We kiezen er voor om te beginnen met de eindhalte. Hieronder ziet u het ontwerp van de eindhalte. Om uiteindelijk te komen tot een definitief ontwerp en tot uitvoering over te kunnen gaan, willen we u graag informeren over dit ontwerp. Hierbij willen we u dan ook graag uitnodigen voor een inloopbijeenkomst.

Inloopbijeenkomst

Op donderdag 7 april 2016 bent u van harte welkom tussen 17:00 en 20:00 uur in 't Dörpshuus Nijroon, Roderweg 86 in Nieuw-Roden. Aan de hand van het ontwerp kunt u hier al uw vragen en opmerkingen kwijt bij leden van de projectgroep.

Meer informatie

Voor meer informatie over het project HOV verwijs ik u naar onze website: https://www.gemeentenoordenveld.nl/wonenen leven/verkeer en vervoer/ openbaar vervoer/dossierstudie hoogwaardig openbaar vervoer hov/

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt met middelen uit het RegioSpecifiekPakket Zuidrzeelijn (RSP-ZZL).

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door Regio Groningen-Assen.

Regio Groningen-Assen ondersteunt en initieert projecten die een duidelijke toegevoegde waarde leveren aan de ontwikkeling van haar ambities in de regio.
Ga Regio Groningen-Assen ontdekken!    www.regiogroningenassen.nl 

 

Vragen

Wanneer u nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met de heer R.Sj. van der Werff, intern projectleider, via telefoonnummer 14 050.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld.

Mevrouw M.W.A. Jager-Schoemaker
teamleider Ontwikkeling
vakgroep Gebiedsontwikkeling.

Algemene ledenvergadering 2016

Op dinsdag 15 maart a.s. vindt onze jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. De vergadering begint om 20:00 uur en wordt gehouden in dorpshuis Nijroon in Nieuw-Roden, ingang  Burgemeester Bloemersstraat.

Wij vertellen u wat we het afgelopen jaar gedaan hebben en wat we dit jaar van plan zijn. Daarnaast zal onze wijkagent de heer Robert Bouma een presentatie geven over zijn werk als wijkagent en iets vertellen over Burgernet en de mogelijkheden van het gebruik van WhatsApp.

Onder het menu Wijkbelangenvereniging --> Jaarvergaderingen vindt u de agenda, het jaarverslag over 2015 en meer.

Zowel leden als niet leden zijn van harte welkom om onze vergadering bij te wonen.

Gemeentelijke schoonmaakdag

Op 19 maart doen wij mee aan de gemeentelijke schoonmaakdag. Van 10:00 tot 12:00 uur gaan we onze wijk schoonmaken.  We verzamelen om 09:30 uur in de CBS de Hoeksteen (Slangenborg) om met een kop koffie/thee te beginnen en de hulpmiddelen in ontvangst te nemen. We willen in diverse groepjes de wijk in om rommel op te ruimen. Om 12:00 uur verzamelen we het afval bij CBS de Hoeksteen en ter afsluiting gaan we naar sportcentrum De Hullen waar we een lunch van de gemeente aangeboden krijgen.

Vindt u het leuk om mee te doen dan kunt u zich opgeven via de mail (info@dehofsteden.nl). Wilt u een cake of iets dergelijks maken voor bij de koffie dan kunt u dat ook via de mail aan ons doorgeven. Voorgaande jaren was het schoonmaken van de wijk een succes! We hopen dat het ook dit jaar weer gezellig is en een succes wordt!

Tijden veranderen………….

De laatste jaren wordt steeds meer een beroep gedaan op “zorg voor elkaar”! Maar hoe kunnen we die zorg voor elkaar delen? Je moet elkaar kennen om een beroep te doen op je buurvrouw, buurman of op iemand anders uit de straat.

Daarom leeft in ons bestuur de wens om voor onze bewoners ‘iets’ te doen om elkaar te ontmoeten.  Vindt u het leuk of kent u iemand die het leuk vindt om gezamenlijk ‘iets’ te doen in de wijk? Bestaat er behoefte aan bijvoorbeeld een spelletjesmiddag, koffiemorgen, of een bingo in de wijk?

Tijdens de algemene ledenvergadering willen wij hierover graag met u van gedachten wisselen. Wellicht leven er bij u leuke ideeën of heeft u tips!

Het kan ook zijn dat u wel tips of ideeën heeft maar niet naar onze algemene ledenvergadering kunt of wilt komen. U kunt uw ideeën mailen naar ons bestuur (info@dehofsteden.nl) of in de brievenbus doen bij onze secretaris (Weldam 16).

Het kan ook zijn dat u geen ideeën of tips heeft maar wel een activiteit zou willen bezoeken. Ook dat kunt u ons laten weten via bovengenoemd e-mailadres of door een briefje in de bus aan de Weldam 16. 

Op onze website vindt u de agenda van de algemene ledenvergadering alsmede het financieel en jaarverslag 2015. 

Voor onze leden: Vergeet u niet uw jaarlijkse bijdrage van € 5,00 aan ons over te maken? Ons bankrekeningnummer is NL41 RABO 0138 2192 73. Als u een machtiging voor automatische incasso hebt afgegeven schrijven wij het bedrag van uw rekening af. Nog geen lid? Op www.dehofsteden.nl treft u een aanmeldingsformulier aan. 

U bent van harte welkom!

Het bestuur

Inning contributies.

Per 16 februari a.s. wordt de contributie over 2015 voor het lidmaatschap van de vereniging geïncasseerd. De contributie bedraagt € 5,00 per jaar.  Wegens problemen ten gevolge van aangescherpte incassoregels kon de contributie helaas niet eerder geïncasseerd worden. Wij bieden u daar onze excuses voor aan. In de loop van dit jaar zal de contributie 2016 van uw rekening worden afgeschreven.

Bent u wel lid van de vereniging maar heeft u tot nu toe nog geen machtiging voor automatische incasso verstrekt? Wilt u dan zo vriendelijk zijn de contributie zelf over te maken op onze rekening NL41 RABO 0138 2192 73.

Om de contributiebetalingen soepel te laten verlopen zouden wij het zeer op prijs stellen dat elk lid ons een machtiging verstrekt tot automatische incasso. U kunt dan niet meer vergeten te betalen en u steunt de vereniging enorm. Als u eerst nog wat informatie wilt hebben stuur dan gerust een mailtje naar: info@dehofsteden.nl Andere contactgegevens vindt u elders op deze site. U krijgt daar direct een goed beeld van de activiteiten van onze vereniging. Het bestuur rekent op uw steun. Een sterke vereniging maken we met elkaar!!

Op deze site kunt u zich aanmelden als lid. Bent u al lid maar heeft u ons nog niet gemachtigd, dan kunt u dat alsnog doen.
Volg voor het aanmelden en/of de machtiging de volgende link.

Het bestuur.

Wij zijn blij dat wij ons bestuur hebben kunnen uitbreiden: Rob Boomsma gaat met ons de bestuurstaken van onze Wijkbelangenvereniging uitvoeren.

En voor uw agenda: op 15 maart houden we onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in Nieuw-Roden. Reserveer deze avond in uw agenda en komt allen.