Verslag jaarvergadering wijkbelangenvereniging De Hofsteden gehouden op dinsdag 21 februari 2012 in Dorpshuis Nieuw-Roden

 Aanwezig volgens de presentielijst:

De heer of mevrouw: R. v.d. Woude, J.W. Bakker, T. Hofstra, J.Dijkstra, R. Hensel, D. Tilstra, B. de Haan (wbv. Roderveld), M.Kip, J. Bakker, R. Kloostra, J. Spoelder, P. Lütter, M. Nienhuis (gem. Noordenveld) R. Bouma (politie Drenthe), E. Nitrauw (politie Drenthe)

 Aanwezig namens het bestuur:

Bert Akker (voorzitter), Bert Neven (penningmeester), Jan Dijkstra, Ricolt van Boeschoten, Syb Beetsma en Henriëtte Johannes (sercretaris)

 Afwezig:

De heer en mevrouw Meems, F. v.d. Leest, Annemarie Booijenga (bestuur wbv. De Hofsteden) en Jan Donkelaar (Win)

 1.         Opening en vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom. Aan de agenda wordt toegevoegd het verslag van de werkgroep informatievoorziening. Met inachtneming van deze toevoeging wordt de agenda vastgesteld. 

 2.         Presentatie Energie Cooperatie Noordseveld

De heer R. Ton voert namens de coöperatie het woord. Helaas laat de techniek het afweten en wordt de power point presentatie niet gegeven. Gelukkig is de heer Ton een enthousiast verteller en weet hij de aanwezigen te boeien met informatie over de coöperatie. Indien mogelijk wordt de presentatie op onze website geplaatst of kan men via een link naar de website van de coöperatie. 

Na het beantwoorden van diverse vragen wordt de vergadering geschorst voor een korte pauze.

 3.         Mededelingen

Na de heropening door de voorzitter deelt deze mee dat wegens ziekte Annemarie Booijenga en Jan Donkelaar afwezig zijn. Ook Fokko v.d. Leest, onze webbouwer moet helaas verstek laten gaan.

 4.         Afscheid bestuursleden en vrijwilligers

De voorzitter spreekt Ricolt van Boeschoten en Syb Beetsma toe en bedankt hun voor hun inzet voor de wijkbelangenvereniging. Beiden zijn vanaf het eerste moment betrokken geweest bij de wijkbelangenvereniging. Ricolt deskundig op het terrein van verkeer en veiligheid en Syb op het terrein van de groenvoorziening. Beiden hebben zich hiervoor de afgelopen jaren zeer actief opgesteld. Als dank overhandigt de voorzitter Syb en Ricolt een waardebon en bloemen.

Hierna bedankt de voorzitter Petra Lütter voor haar inzet voor de wijkbelangenvereniging. Zij plaatste voor ons de artikelen op onze website. Nu de website vernieuwd is draagt zij haar taken over aan Annemarie Booijenga en de heer W. Vonk.  Als dank ontvangt ook zij een waardebon en bloemen.

 5.         Jaarverslag 2011

Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld en roept geen vragen op. Het (nieuwe) jaarverslag wordt  gepubliceerd op de website.

 6.         Verslag kascommissie

De kascommissie heeft geen onrechtmatigheden in de boekhouding aangetroffen. Door de aanwezigen wordt de penningmeester décharge verleend.

7.         Financieel verslag 2011

De penningmeester geeft uitleg over het financieel verslag. Wat hem zorgen baart is de contributie-inning. De leden (niet allen) die niet via automatische incasso betalen vergeten nog al eens te betalen. Ook zijn er leden die ondanks een verzoek van onze zijde om de contributie te betalen toch niet betalen. De vergadering is van mening dat € 5,00 geen probleem moet zijn. Toch is het vrijwillig om te betalen. De wijkbelangenvereniging vertegenwoordigt alle wijkbewoners dus ook diegene die geen lid zijn en die niet betalen. Maar om het werk van de vereniging financieel mogelijk te maken zijn betalende leden onmisbaar. Mevr. De Haan deelt mee dat wbv Roderveld alleen leden kent die automatische incasso toestaan. Anders kan men geen lid worden.

8.         Diverse verslagen

N.a.v het verslag van de werkgroep verkeer en veiligheid wordt opgemerkt dat de drempel van de Dunninge op de Havezathenlaan verdwenen is. Dit wordt betreurd. Ricolt legt uit dat het om een 30km. zone gaat en daarbinnen zijn geen drempels alleen grote op de toegangswegen.

N.a.v. het verslag Kind en Jeugd wordt gevraagd naar de stand van zaken rond het speelbeleid.

Medegedeeld wordt dat het speelbeleidsplan door de gemeenteraad is vastgesteld. Hierin is een overzicht opgenomen van alle speelvoorzieningen in de gemeente met daarbij een tabel wanneer die vervangen of verwijderd worden. Dit gaat altijd in overleg met de wijkbelangenvereniging. In de nota wordt uitdrukkelijk gewezen op de mogelijkheid om te spelen op natuurlijke speelplekken. E.e.a. moet nog verder uitgewerkt worden. Inmiddels heeft elke wijkbelangenvereniging een kaart van de wijk gekregen waar alle speelterreinen opstaan. De wijkbelangenvereniging kan aangeven waar een verbod moet komen dat honden daar poepen.  Hier was tijdens het vooroverleg met de gemeente vanuit de wijkbelangenverenigingen om gevraagd. Het speelbeleidsplan zullen wij op onze website publiceren of via een link naar de gemeentelijke website.

 9.         Wat verder ter tafel komt

T.a.v. de Heerenveensetuin wordt gevraagd of op de basisscholen in de wijk informatie gegeven kan worden over deze tuin. Geconstateerd is dat het muurtje al aardig gesloopt is. Het niet metselen van het muurtje heeft te maken met de gedachten achter de opzet van deze tuin. Deze suggestie wordt zo mogelijk uitgevoerd.

Gevraagd wordt of de wijkbelangenvereniging invloed kan uitoefenen op het openbaar vervoer. De nieuwe busverbinding naar Groningen is verslechterd en wellicht dat de verenging daar iets in kan betekenen. Ricolt legt uit dat dit een zaak van het openbaar vervoerbureau is. Ook de gemeente gaat daar niet over.

Voorts wordt melding gemaakt dat de sloot aan de Slotlaan uitgediept wordt maar dat daardoor de slootkanten erg steil zijn. Zodanig dat als een kind erin valt deze er niet op eigen kracht uit zal kunnen komen. Ricolt legt uit dat wij hierop geattendeerd zijn en dit inmiddels besproken is met de gemeente. De aannemer wordt hierop aangesproken.        

 10.       Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis. Mocht iemand zich nog willen aanmelden voor een bestuursfunctie dan kan men dit aan de bar bij hem melden.