Wijkbelangenvereniging ‘de Hofsteden’

Geachte wijkbewoner(s)

U bent van harte uitgenodigd voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering/informatieavond van de wijkbelangenvereniging de Hofsteden. Deze vergadering/bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 12 februari 2013 om 19:30 uur in het dorpshuis in Nieuw-Roden.

Het jaarverslag en het financieel verslag 2012 van de wijkbelangenvereniging komen aan de orde en er worden twee informatiesessies gehouden. De Noordenveldwerker en de rioleringswerkzaamheden in onze wijk komen aan de orde. U hoeft geen lid te zijn van onze vereniging om deze avond bij te wonen! 

Op de agenda staan de volgende punten:

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Mededelingen
  4. Jaarverslag 2012 (wordt uitgedeeld)
  5. Financieel verslag 2012 (wordt uitgedeeld)
  6. Informatie Noordenveldwerker en gelegenheid tot het stellen van vragen.
  7. NL Doet; “Project verbeter je leefomgeving”
  8. Informatie over de geplande rioleringswerkzaamheden aan de Klencke, Cloese,  Westhove en Schonauwen (ten westen van de Havezathenlaan) en Rusthoven
  9. Wat verder ter tafel komt
  10. Sluiting

 Na afloop van de vergadering is er gelegenheid tot het stellen van vragen, het indienen van suggestie etc. t.a.v. de rioleringswerkzaamheden (zie verderop)

De Noordenveldwerker

Heeft u vragen of opmerkingen over uw leefomgeving, welzijn, wonen etc. dan kunt u daarvoor terecht bij de Noordenveldwerker. De Noordenveldwerker is onlangs met de werkzaamheden gestart maar nog niet overal in Noordenveld actief.

In een korte presentatie wordt meer verteld over de Noordenveldwerker(s) en waar deze actief zijn. Na afloop van de presentatie is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

NL Doet; Project “Verbeter je leefomgeving”

Op zaterdag 16 maart 2013 organiseert de wijkbelangenvereniging een vrijwilligersdag om onze leefomgeving te verbeteren.

Daarvoor is een projectgroep opgericht die invulling aan deze dag gaat geven. Inmiddels zijn de voorbereidingen in volle gang.

De projectgroep wil een grote schoonmaakactie houden in de wijk. Gedacht wordt aan het opruimen van afval, het schoonmaken van de straatnaambordjes, elektriciteitskastjes, openbaar meubilair (bankjes) etc. Heeft u nog ideeën dan horen wij dit graag! We hebben hiervoor veel vrijwilligers nodig om die dag behulpzaam te zijn. Geeft u zich op?

Rioleringswerkzaamheden, de Cloese, de Klencke, De Rusthoven, De Westhoven en Schonauwen (ten westen van de Havezathenlaan)

De gemeente gaat in deze straten in onze wijk rioleringswerkzaamheden uitvoeren.

Dit heeft tot gevolg dat de straten worden opengebroken. Heeft u wensen of suggesties voor het inrichten van uw straat met betrekking tot het parkeren, breedte van de weg etc. dan kunt u uw wensen doorgeven aan de medewerkers van de gemeente die aanwezig zijn. Ook voor vragen kunt u bij hen terecht.

Als er geen ideeën bij de bewoners van deze straten over de inrichting leven dan verandert er niets aan de inrichting van de straten. Heeft u wel suggesties geef die dan tijdens deze avond door. Voor zover mogelijk wordt er rekening gehouden met de wensen van de bewoners. De medewerkers van de gemeente zullen proberen om direct aan te geven of een idee haalbaar is. 

Er staat komende tijd veel te gebeuren in onze wijk. Hou onze website goed in de gaten om op de hoogte te zijn/blijven van wat er speelt. Wij proberen onze website zo actueel mogelijk te houden.

Heeft u uw bijdrage voor 2013 al betaald? De € 5,00 aan contributie kunt u storten op rekeningnummer: 13.82.19.273