Beknopt verslag van de algemene ledenvergadering van wbv. de Hofsteden, die gehouden is op dinsdag 12 februari2013 inNieuw-Roden.

 

Aanwezig namens het bestuur:

Bert Akker voorzitter, Bert Neven penningmeester, Jan Dijkstra en Henriëtte Johannes secretaris.

Afwezig van het bestuur:

Annette Croeze

Aanwezigen:

W. Nooren, L. Bosma, B. Oosting, A. Stenvert, D. Traa, H. Warners, P. Jonk, M. Oosthoek, J. Spoelder, W. Hagenaar,J. Donkelaar, S. Beetsma

Namens de gemeente en op uitnodiging:

O. Huisman (wethouder), D. Lubben, M. Smit, W. de Jong, J. Zomermaand.

Afwezig met kennisgeving

M. van der Wiel en W. Vonk (Webmaster voor de wbv)

Punt 1 t/m 3

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom in het bijzonder wethouder Huisman; mevrouw de Jong  en de heren Smit en Lubben.

Punt 4 Jaarverslag 2012

Er worden geen vragen of opmerkingen gemaakt over het verslag

Punt 5 Financieel verslag 2012

De penningmeester geeft een toelichting op het verslag. Hij spreekt zijn zorg uit over het grote aantal niet betalende leden van onze vereniging. Deze leden zijn al diverse keren aangespoord de contributie te betalen maar helaas gebeurt dit niet. Hij wil deze leden nog 1 keer aansporen om de contributie alsnog te betalen.

Punt 7 NL Doet; “Project verbeter je leefomgeving”

In verband met technische problemen wordt eerst punt 7 en daarna punt 6 behandeld.

De secretaris deelt mee dat op zaterdag 16 maart de nationale vrijwilligers actiedag is in het kader van NL Doet. De wijkbelangenvereniging heeft het project ‘verbeter je leefomgeving’ ingediend. De bedoeling is om met zoveel mogelijk vrijwilligers onze wijk schoon te maken. Niet alleen het vuil uit de bosjes opruimen maar ook het straatmeubilair, speeltoestellen, elektriciteitskastjes etc. schoonmaken. Daarnaast hopen wij geld te ontvangen om drie hondenpoep afvalbakken te plaatsen.

Voor de uitvoering van dit project is het noodzakelijk dat er vrijwilligers uit onze wijk meedoen. Er gaat tijdens de vergadering een inschrijfformulier rond waarop men zich kan inschrijven.

Punt 6 De Noordenveldwerker

Wieke de Jong legt uit dat in Peize en Norg  de Noordenveldwerker als pilot wordt uitgevoerd. Iedereen die een vraag heeft over welzijn, zorg en wonen kan bij de Noordenveldwerker terecht. De noordenveldwerker gaat naar de vraagsteller toe en aan de “keukentafel” wordt besproken welke hulp nodig is. Daarbij wordt goed gekeken naar de thuissituatie en wat men zelf (nog) kan doen. Dan wordt gekeken of er in de buurt of directe sociale omgeving hulp aanwezig is waar een beroep op gedaan kan worden. Indien nodig wordt professionele hulp ingeschakeld.  

Punt 8 Informatie over de geplande rioleringswerkzaamheden aan de Klencke, Cloese, Westhove en Schonauwen en Rusthoven

Dennis Lubben geeft uitleg over de vervanging van de riolering en Mark Smit legt uit welke mogelijkheden er misschien zijn ten aanzien van de inrichting van de straten.    

Omdat er specifieke vragen vanuit de aanwezigen gesteld worden gaat de voorzitter verder met de agenda. Na afloop van de vergadering kunnen de aanwezigen voor vragen en opmerkingen terecht bij de heren Lubben en Smit. (deze opmerkingen/vragen zijn door de gemeente op papier gezet en los bij dit verslag gevoegd).

Punt 9 Wat verder ter tafel komt

De heer Stenvert woont aan de Statenlaan en deelt mee dat aan de Maatlanden veel lantaarnpalen verdwenen zijn waardoor er geen DSI meer opgehangen kan worden. Hij vindt het vreemd dat de verlichting zeer beperkt is bij de Maatlanden terwijl het parkeerterrein bij de Ronerborg de hele avond verlicht wordt. Naast dat er bijna geen verlichting op de Maatlanden is, is ook de belijning slecht.

Wethouder Huisman legt uit dat in het kader van het GVP (gemeentelijk Verlichtingsplan) op straten/wegen waar geen fietsers komen er zeer beperkte verlichting aanwezig is. Alleen bij kruisingen etc. De Maatlanden is zo’n weg. Gekeken wordt of er een paal geplaatst kan worden zodat de DSI er af en toe kan hangen. De belijning wordt verbeterd. 

Volgens een bewoonster van de Klencke fietsten de kinderen hard van de bult nabij de Heerenveensetuin af of roetsen er hard met de slee vanaf zo de weg op. Hebben diegene die deze bult hebben aangelegd wel aan de veiligheid van de kinderen gedacht?

De voorzitter deelt mee dat er geen enkele klacht over deze bult het bestuur bereikt heeft. Wel dat de bult een groot succes is. Hij legt uit dat de bult een geleidelijker helling heeft en een steilere. Kleine kinderen zullen de geleidelijker nemen en komen dan niet in de buurt van de weg. Grotere kinderen kunnen zelf zorgen dat ze niet tegen de bomen aan fietsen of de straat op ‘vliegen’ .

De heer Beetsma merkt op dat er in het verleden een afspraak met de gemeente is gemaakt dat tijdens de reconstructie van de Doom een bestuurslid van de wbv. tijdens het werkoverleg van de gemeentelijke toezichthouder met de aannemer aanwezig mocht zijn. Op deze wijze kon direct bekeken worden of ideeën die in de wijk leefden uitvoerbaar waren. Deze afspraak is niet bekend bij wethouder Huisman en de heren Lubben en Smit. Men zal dit op het gemeentehuis navragen.

Hierna sluit de voorzitter onder hartelijke dankzegging van de inbreng van mevr. de Jong en de heren Lubben en Smit, de vergadering. Hij wenst allen wel thuis. 


Inloopavond wijkvereniging “De Hofsteden”  12 februari 2013  

Naam                           : Bewoners Rusthoven

Adres en huisnummer   :

Postcode                     :

Tel. Nummer                 :

Vraag                           : Omdat er twee doodlopende stukken in de Rusthoven aanwezig zijn, is er voor aanwonende een moment dat ze niet/ moeilijk bij huis kunnen komen.

                                    Kan hier in de uitvoering rekening mee worden gehouden? Ook omdat er twee bewoners een bedrijf aan huis hebben.

Antwoord                     : Hier kan tijdens de uitvoering rekening mee worden gehouden. Er komt nog een folder uit. Hier staan dan de telefoonnummers in van de uitvoerder en de opzichter van het werk. Met deze mensen kunt u dan een en ander afstemmen.


Naam                           : Bewoners Rusthoven

Adres en huisnummer   :

Postcode                     :

Tel. Nummer                 :

Vraag                           : Er wordt veel geparkeerd in de Havezathenlaan ter hoogte van de t-splitsing met de Rusthoven. Dit levert volgens de bewoners gevaarlijke situaties op. Kan de gemeente hier nog iets aan doen?

Antwoord                     : Ik zal deze vraag noteren en uitzetten bij collega’s


Naam                           : Bewoners wijk

Adres en huisnummer   :

Postcode                     :

Tel. Nummer                 :

Vraag                           : Kan het werk gefaseerd worden aangepakt?

Antwoord                     : Er word inderdaad gefaseerd gewerkt. Dit hebben wij ook als eis in het bestek staan (sowieso niet meer als150 muitleg per keer).


Naam                           : Bewoners wijk

Adres en huisnummer   :

Postcode                     :

Tel. Nummer                 :

Vraag                           : Worden de afvoeren van de daken van de woningen ook afgekoppeld?

Antwoord                     : De daken worden inderdaad afgekoppeld tijdens de uitvoering van het project. Meer informatie ontvangen de bewoners vlak voor het project via folder of brief.


Naam                           : Bewoners wijk

Adres en huisnummer   :

Postcode                     :

Tel. Nummer                 :

Vraag                           : Kunnen jullie rekening houden met de nazorg van het groen.

                                    Het valt de mensen op, dat ook bij voorgaande project, de plekken waar de aannemer bijvoorbeeld een opslag hebben gehad, slecht worden achtergelaten. Er wordt geopperd het groen buiten het bestek te laten, in dit bij een hovenier weg te zetten.

Antwoord                     : Zal dit punt bespreekbaar maken. (misschien iets voor Novatec)


Naam                           : Bewoners wijk

Adres en huisnummer   :

Postcode                     :

Tel. Nummer                 :

Vraag                           : Tijdens het project Doom/Slangenborg zijn toezeggingen gedaan dat iemand van de belangenvereniging ongeveer 15 minuten mag aanschuiven bij een werkbespreking van de aannemer en de gemeente om bijvoorbeeld problemen te bespreken, die de buurtbewoners ondervinden. Dit is toen niet helemaal goed gelopen. Is dit iets om weer op te pakken tijdens dit project.

Antwoord                     : Zal dit bespreekbaar maken.


Naam                           : Bewoners Rusthoven

Adres en huisnummer   :

Postcode                     :

Tel. Nummer                 :

Vraag                           : Op dit moment is er geen kantopsluiting in de Rusthoven, Daardoor “drijft” de verharding uit. Kunnen er 10 x 20 banden worden toegepast?

Antwoord                     : Leg dit bij de werkvoorbereiding neer.


Naam                           :Bewoners Rusthoven

Adres en huisnummer   :

Postcode                     :

Tel. Nummer                 :

Vraag                           : Hebben een wens dat de Rusthoven en de Westhove niet gelijktijdig worden aangepakt ivm met bereikbaarheid.

Antwoord                     : Zal dit meenemen voor de werkvoorbereider/Toezichthouder.


Naam                           : Bewoners Rusthoven

Adres en huisnummer   :

Postcode                     :

Tel. Nummer                 :

Vraag                           : De Rusthoven heeft geen voetpad. Tijdens rioolwerkzaamheden de toegang naar de woningen wel te voet blijven garanderen.

Antwoord                     : Zal dit meegeven aan werkvoorbereiders/Toezichthouder.


Naam                           : Bewoners Rusthoven

Adres en huisnummer   :

Postcode                     :

Tel. Nummer                 :

Vraag                           : Er vallen soms gaten in het wegdek (zijn nu ook aanwezig) van de Rusthoven.

                                    Is het verstandig om het bestaande hoofdriool ook te vervangen?

Antwoord                     : Wij hebben de inspectie bekeken van het Hoofdriool. Deze is in goede staat.

                                    Wel kan het zijn dat het t-stuk op de standpijp kapot is. Wij zullen hier naar kijken omdat wij de weg in moeten voor het regenwaterriool en de kolken moeten overzetten van het vuilwaterriool naar het regenwaterriool.


Naam                           : Bewoners Wijk

Adres en huisnummer   :

Postcode                     :

Tel. Nummer                 :

Vraag                           : Er wordt geklaagd over de veiligheid bij de Maatlanden?

Antwoord                     : De gemeente zal hier naar kijken. Ook wordt de belijning aangepakt.


Naam                           : Bewoners Westhove/Rusthove/de Cloese

Adres en huisnummer   :

Postcode                     :

Tel. Nummer                 :

Vraag                           : Parkeerproblematiek.

Antwoord                     : De gemeente zal hier naar kijken.


Naam                           : Bewoners de Klencke

Adres en huisnummer   :

Postcode                     :

Tel. Nummer                 :

Vraag                           : Water op straat bij een parkeerplaats.

Antwoord                     : De Klencke wordt herstraat, dus probleem wordt meegenomen in het project.