Verslag algemene ledenvergadering van wbv. de Hofsteden gehouden op dinsdag 25 februari 2014 in dorpshuis Nyroon te Nieuw-Roden.

Aanwezig:

namens het bestuur: B. Akker voorzitter, Jan Dijkstra en Henriëtte Johannes (secretaris)

namens de gemeente: wethouder O. Keizer en O. Huisman

Vanuit onze wijk: J. Donkelaar, J. ter Steege, E. Nitrauw, de heer en mevrouw J. Bosma, A.C. Wibbens-de Jong, D. Tilstra, J. Traa, W. Vonk, J. Louwes,
 L. Strikwerda, W. Nooren, T. Hofstra en W. Hagenaar

 

Afwezig van het bestuur: de heer B. Neven penningmeester

Vanuit de wijk enkele afmeldingen gekregen

1.      Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van  harte welkom.

In het bijzonder de heer B. Luytjes die namens het OV bureau een presentatie verzorgt.

Omdat de hee Luytjes nog met het openbaar vervoer naar Zwolle moet wordt besloten dat zijn presentatie als eerste gehouden wordt en dan daarna de agenda verder wordt afgewerkt.

OV presentatie

Via een power point presentatie legt de heer Luytjes uit wat het OV bureau is, wat het doet, hoe het bureau werkt, welke bussen er rijden en hoe de OV chip werkt.

De strategie van het OV bureau is: een solide basis – beter product – goede marketing – meer reizigers – meer inkomsten -  beter product.

Het OV bureau regelt het openbaar vervoer in de provincie Groningen en Drenthe. Dit bureau onderzoekt wat de reizigers willen en proberen daar het vervoer op af te stemmen. Vanwege financiële aspecten lukt het niet altijd om met de wensen van de reizigers rekening te houden.

Via de klantenservice van Q buzz kan een papieren dienstregeling opgevraagd worden.

De Q link bussen rijden om de 10 minuten. Tijdens daluren om de 15 minuten en ’s avonds  1 keer in het half uur.

Naar aanleiding van de presentatie worden er diverse vragen gesteld. Op de vraag hoe de busdienst er de komende jaren gaat uitzien deelt de heer Luytjes mee dat er wel wat gaat veranderen. Daartoe worden 3 varianten onderzocht. Op dit moment loopt er een onderzoek wat de reizigers wil. Het busvervoer vanuit Roden moet in 27 minuten in Groningen zijn zodat de reizigers de aansluiting met de intercity kan halen. Door aanwezigen wordt hier op ingegaan maar vanwege de tijd en omdat de heer Luytjes niet direct betrokken is bij dit onderzoek kan hij niet ingaan op de opmerkingen. Eventuele vragen kunnen via de website van de wbv gesteld worden en de wbv speelt de vragen door naar de heer Luytjes.

 

Na afloop van de presentatie wordt een korte pauze gehouden.

Na de pauze gaat de voorzitter verder met de agenda

 

Punt 2         Vaststellen verslag jaarvergadering 2013

Via de website heeft een ieder het verslag kunnen lezen. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Punt 3         Financieel verslag 2013

De voorzitter stelt het financieel verslag aan de orde maar helaas kan het bestuur geen uitleg over de cijfers geven omdat de penningmeester wegens privé omstandigheden er niet kan zijn.

Vanuit de aanwezigen wordt naar het IBAN nummer gevraagd. Dit nummer zal op onze website geplaatst worden.

Daarnaast vraagt men hoe het kan dat sommige leden de contributie niet betalen. Uitgelegd wordt dat sommige leden het vergeten maar dat het bestuur er alles aan doet om de contributie te innen. Helaas kunnen wij geen sanctie heffen bij het niet betalen van de contributie. Dit blijft een terugkerend probleem voor de wbv.

Hierna wordt het verslag ongewijzigd vastgesteld.

 

Punt 4         Jaarverslag 2013

De voorzitter geeft een korte toelichting op de activiteiten die vorig jaar door de wbv georganiseerd zijn.

Nogmaals wordt uitgelegd waarom het zo belangrijk is dat onze wijkbewoners ons via de social media volgen. Omdat de gemeente via ons de mening van de wijkbewoners wil weten is het voor de wijkbewoners van belang hun mening aan ons door te geven. Zo is vorig jaar via een digitale enquête het pilotproject rond de hondenpoep tussentijds geëvalueerd. De enquête is naar de bij ons bekend zijnde emailadressen verzonden. Andere wijkbewoners konden via onze site reageren. Dit wordt zeer weinig gedaan 

Naar aanleiding van het verslag verzoekt de heer Nitrauw om op onze site een link aan te brengen met de site van de wijkagent. Zo kunnen over en weer snel informatie uitgewisseld worden. Hij geeft in het kort een toelichting op de nieuwe werkwijze van de Nationale Politie.

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Punt 5         Activiteiten 2014

De secretaris licht de plannen toe die de wbv voor dit jaar heeft. We willen een schoonmaakactie in de wijk houden gekoppeld aan het verven van trafo’s/electriciteitskasten. Zij legt uit dat dit een omvangrijk project is waarvoor we veel ondersteuning van uit de wijk nodig hebben.

In 2014 willen we ook onderzoeken wat en hoe we wat kunnen doen voor oudere wijkbewoners of wijkbewoners die eenzaam zijn of slecht ter been zijn. Vanuit de wijk hopen wij ideeën te krijgen om iets voor deze wijkbewoners te doen. Uitvoering lukt dit jaar waarschijnlijk niet maar we willen hier wel in het najaar mee aan de gang.

Alleen kunnen wij niets zonder hulp van onze wijkbewoners.

 

Punt 6         Rondvraag

-      Gevraagd wordt wanneer de riolering bij de Klencke wordt aangelegd. Nu wordt de hele straat kapot gereden door graafmachines etc. Wethouder Huisman legt uit dat er verzakking is opgetreden bij huizen aan de Kastelenlaan. Eerst moest er onderzoek gedaan worden of de rioleringswerkzaamheden invloed op dit probleem zou hebben. Daarom lopen de werkzaamheden vertraging op. Hij zegt toe dit met de bewoners te communiceren.

-      Medegedeeld wordt dat opmerkingen over het HOV gemeld kunnen worden op de gemeentelijke website. Daar vindt men alle informatie over de plannen c.q. ontwikkelingen

-      Vanuit de aanwezigen wordt opgemerkt dat de bladeren en takken die bijeengeveegd zijn niet worden opgeruimd. Door de recente storm waaien de bulten uiteen met alle gevolgen van dien. Het probleem is bij de gemeente gemeld. Daarnaast wordt dit probleem (door de hele wijk) aangekaart wordt tijdens de jaarlijkse schouw (begin mei).