Inkomsten en uitgaven    
             
rek.nr. Inkomsten: 2014 rek.nr. Uitgaven: 2013  
             
8000 contributies  710,00 4330 Bankkosten 118,19  
8900 Gem. subsidie 150,00 4010 Bestuursvergaderingen 0,00  
8590 Rente spaarrek. 2,92 4090 Attenties 65,40  
4000 subsidie elc.kstn. 1.675,00 4010 Jaarvergadering 123,50  
4090 administr.kosten 36,30 4090 Bestuursuitje 116,70  
      4000 electr.kasten 920,57  
      4340 Kosten website 60,50  
             
             
  Totaal 2.574,22   Totaal 1.404,86  
        Saldo ink/uit 1.169,36  
             
  Totaal 2.574,22   Totaal 2.574,22  
             
             
             
             
             
      Balans per 31 december      
rek.nr. Debet 2013 2014 Credit 2013 2014
1000 Kas 36,99 0,00 eigen vermogen 3.424,16 1.769,09
1100 Rabobank 391,61 95,04 reserve electr.kasten   754,43
1110 Spaarrekening 315,56 1.818,48      
1300 Debiteuren 2011 605,00 0,00      
1300 Debiteuren 2012 670,00 0,00      
1300 Debiteuren 2013 655,00 0,00      
1170 incasso 2013 750,00 0,00      
1170 incasso 2014 0,00 610,00      
  Totaal 3.424,16 2.523,52 Totaal 3.424,16 2.523,52
             
             
Aantal  leden per 31 dec 2014: 293   verloop liquiditeiten 1-1-2014 31-12-2014
Aantal betalende leden per 31 dec 2014: 143 Rek.crt 391,61 95,04
        Spaarrek. 315,56 1.818,48
        Kas 36,99 0,00
Nog niet betaalde contributies:        
Helaas betalen veel "leden" hun contri   Telling 744,16 1.913,52
butie niet. Er wordt geprobeerd van   mutaties 2014 1.169,36  
iedereen een machtiging tot automa-        
tische incasso te krijgen.