Verslag algemene ledenvergadering van wijkbelangenvereniging De Hofsteden gehouden op dinsdag 3 maart 2015 in dorpshuis Nyroon te Nieuw-Roden

 

Aanwezig:

Namens het bestuur: Bert Akker voorzitter, Jan Dijkstra, Bert Neven penningmeester en Henriëtte Johannes secretaris

Namens WiN: Jan Donkelaar

Vanuit onze wijk: Sylvia Jonkman, Rob Boomsma, Wim Hagenaar, Tebbe van Dam, Reinder Kloostra, Jan Meems, Wieger Vonk (webmaster wbv. De Hofsteden) , Jaap Bosma, Lutske Bosma, Dick Tilstra, Jasper Doorten, Vincent Muskee.

  1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij stelt het bestuur aan de aanwezigen voor. 

  1. Verslag algemene ledenvergadering 2014

Het verslag wordt zonder op- en aanmerkingen aangenomen. 

  1. Jaarverslag 2014

De voorzitter geeft aan de hand van het verslag korte toelichting op de activiteiten zoals die in 2014 hebben plaatsgevonden.

N.a.v. het verslag wordt opgemerkt dat aan de Havezathenlaan tegenover de uitrit van de Rusthoven auto’s geparkeerd staan. Voor de auto’s komend vanuit de Rusthoven is dit heel vervelend omdat de weg nauw is. Gevraagd wordt of tijdens de schouw, die dit jaar in mei wordt gehouden, gekeken kan worden of in de groenstrook enkele parkeerhavens aangelegd kunnen worden.

Uitgelegd wordt dat in een 30 km zone de gemeente er vanuit gaat dat parkeerhavens niet nodig zijn. Het parkeren op de straat zorgt ervoor dat auto’s langzamer rijden. Misschien kan door het aanbrengen van een gele band op de trottoirband een einde aan deze situatie maken. 

  1. Financieel verslag 2014

De penningmeester geeft uitleg over het verslag. De uitnodiging voor deze vergadering en de brief over de machtiging voor de betaling van de contributie is bij 800 á 900 adressen gezorgd. Onze vereniging telt 300 leden waarvan 143 leden de contributie betalen. De andere leden zijn het of vergeten, of verhuisd of zien er vanaf. De niet betaalde contributie over de afgelopen jaren heeft de penningmeester afgeboekt.  Door het verspreiden van de machtigingsbrief hebben 35 bewoners de machtiging afgegeven.

Omdat de verenging klein is controleert het bestuur de rekening.

Hij is zich ervan bewust dat dit niet conform de regels is. De aanwezigen maken   hiertegen geen bezwaar. 

  1. Nieuwe projecten

De secretaris deelt mee dat dit jaar nog 2 electriciteitskasten beschilderd gaan worden. Het ligt in de bedoeling om de leerlingen van het Valkhof en de Hoeksteen gevraagd worden hiervoor een ontwerp te maken. Buiten deze twee kasten ligt er een verzoek of een gehandicapte wijkbewoner ook een kast mag beschilderen. De leden van de teken- en schilderclub die de twee kasten in onze wijk hebben beschilderd hebben hun medewerking hieraan toegezegd. Of dit daadwerkelijk wordt uitgevoerd is nog niet zeker. 

Dit jaar doen wij mee aan de nationale schoonmaakdag. Wij hopen dat zich veel vrijwilligers opgeven om onze wijk netjes te maken. Twee jaar geleden was dit een groot succes.

Gevraagd wordt of de resultaten kenbaar gemaakt kunnen worden van de schoonmaakacties van de scholieren in onze wijk. Volgens de voorzitter heeft de vorige actie in Roden in onze wijk de meeste afval opgeleverd.

Opgemerkt wordt dat de afvalcontainers die bij de kruising  Doom/Assumburg staan vaak dagen aan de weg staan. Dit levert soms gevaarlijke situaties op. Opgemerkt wordt dat  zich dit in onze wijk op meerdere plekken voordoet. Tijdens de schouw zal hiervan melding gemaakt worden. De gemeente wordt gevraagd om de bezitters van deze containers aan te spreken dat deze tijdig worden teruggeplaatst.

Dan wordt opgemerkt dat de populieren aan de Slotlaan op de hoogte van de Rusthoven verwijderd zijn omdat deze ziek waren. Hieraan wordt getwijfeld. Via een buurtbewoner is vernomen dat de overige bomen ook nog verwijderd gaan worden. Dan betekent dat de omgeving van de Rusthoven erg nat gaat worden terwijl de grond al erg nat is. 

Door twee wijkbewoners is gevraagd om een hondenspeelveld aan te leggen op het veld in het verlengde van de Slangenborg langs het fietspad richting de Kastelenlaan. Met twee bestuursleden en deze twee wijkbewoners is een projectgroep gestart om dit verder uit te werken. De gemeente heeft enthousiast gereageerd op dit initiatief. 

  1. Groen adoptieplan

De secretaris geeft uitleg over het groen adoptieplan dat enkele maanden geleden door het college van burgemeester en wethouders van Noordenveld is vastgesteld. Omwonenden kunnen stukken grond van de gemeente gaan onderhouden. Hiertegen staat geen vergoeding maar de gemeente wil bij het aangaan van de adoptie wel het bewuste terrein herindelen.

De bewoner van de Havenzathenlaan 123 heeft de gemeente diverse keren gevraagd om het stukje snippergroen te mogen kopen/gebruiken. Omdat er leidingen in dit stukje grond liggen wil de gemeente niet tot verkoop overgaan. Wellicht nu dan tot adoptie. 

  1. Rondvraag

Bewoner van de Hofstedenlaan meldt dat tegenover zijn huis een groenstrook loopt waar hondenbezitters hun hond laten poepen zonder dit op te ruimen. De voorzitter vraagt of hij deze hondenbezitters daar al eens op heeft aangesproken. Dit is niet het geval omdat de bewoner nog maar kort aan de Havenzathenlaan woont. Wij zullen dit in de gaten houden en eventueel indien voorradig op dit veld een hondenpaaltje plaatsen.

Hij meldt dat parallel aan het schoolplein van de CBS De Hoeksteen 2 voetpaden lopen. Ouders met kinderen op de fiets die vanaf de Hofstedenlaan komen gebruiken deze voetpaden. Omdat dit tot onveilige situaties leidt vraagt hij of het mogelijk is dat 1 van de voetpaden een fietspad wordt.  Dit zal goed bekeken moeten worden en wordt meegenomen bij de schouw. 

Gevraagd wordt of de uitnodigingen van deze ledenvergaderingen door de vrijwilligers worden verspreid. Publicatie in de plaatselijke kranten kan wellicht voldoende zijn. Omdat wij gebruik maken van twitter, facebook onze website en men de uitnodig in de brievenbus krijgt zien wij af van publicatie in de kranten. Waarschijnlijk moet hiervoor betaald worden en daar zien wij vanaf.

Mochten er nog wijkbewoners zijn die ons bij het rondbrengen willen helpen dan kunnen deze zich bij de secretaris melden. 

Naar aanleiding van overhangend groen o.a. aan op de hoek Westhove/Havenzathenlaan legt Jan Dijkstra uit hoe hiermee wordt omgegaan. De gemeente schrijft de bewoner aan dat het overhangend groen binnen 14 dagen verwijderd moet zijn. Gebeurt dit niet dan wordt op kosten van de bewoner het groen verwijderd.

Opgemerkt wordt dat sommige bewoners niet zelf meer de tuin kunnen onderhouden. Dit is een lastig probleem. De voorzitter merkt op dat elke bewoners verantwoordelijk is voor de eigen tuin. 

Voorts wordt opgemerkt dat de parkeerplaatsen achter de woningen van de Kastelenlaan nabij de Cloese regelmatig volstaan van mensen die gebruik maken van de bus. Er wordt soms geparkeerd op de groenstrook omdat er een gebrek aan parkeerplaatsen is. Tijdens de schouw wordt dit bekeken. 

Medegedeeld wordt dat de woningen aan de Kastelenlaan veel last van vocht hebben. Met Woon is hierover contact geweest maar zou niets doen. Inmiddels heeft Woonborg een bedrijf ingeschakeld die dit probleem in kaart brengen. Het bestuur van de Wijkbelangenvereniging is hiervan op de hoogte maar wij zijn geen partij in deze kwestie. Inmiddels is begrepen dat het probleem wel serieus genomen wordt door Woonborg. 

Dan is vernomen dat bij de gemeente is geklaagd over hondenpoep maar dat de gemeente daar niets aan doet. Ook het snoeiafval van de bomen wordt niet adequaat opgeruimd. De voorzitter legt uit dat problemen rond de hondenpoep bij ons gemeld moet worden. Als er problemen zijn met snoeiafval dan is het handig om ons hiervan op de hoogte te stellen zodat wij de gemeente hierop kunnen aanspreken. 

Omdat op de uitnodiging van deze vergadering genoemd staat dat er meer van de bewoners verwacht wordt door een terugtrekkende overheid wordt gevraagd wat er van de wijkbewoner wordt verwacht.

Uitgelegd wordt dat in de gezondheidszorg meer een beroep wordt gedaan op mantelzorgers. Wat alle wijkbewoners zullen merken is dat het groenonderhoud op een zeer laag niveau plaatsvindt.

Hierover ontspint zich een discussie. Volgens een aanwezige moet de gemeente het gemeentegroen beter onderhouden en moet de wijkbelangenvereniging hierover in contact met de gemeente. Dit is in het verleden ook gebeurd alleen de gemeenteraad heeft besloten het onderhoud in de wijken op laag te houden met alle gevolgen van dien. 

Naast de schoonmaakactie zouden we misschien ook een groenonderhoud actie in onze wijk kunnen organiseren. 

Onlangs zijn de plastic zakken die langs de Hofstedenlaan  stonden weggewaaid. Gevraagd wordt of dit voorkomen kan worden.

Vanuit het bestuur wordt opgemerkt dat zich dit alleen bij hevige wind voordoet. Overigens is de gemeente daarna bezig geweest onze wijk schoon te maken.

 

Hierna sluit de voorzitter de vergadering.