Jaarverslag 2016 wbv. de Hofsteden

Het bestuur van de wijkbelangenvereniging had zich aan het begin van 2016 voorgenomen om het wat rustiger aan te doen omdat de activiteiten in 2015 veel energie hebben gekost. Bij het opmaken van het verslag blijkt dat er toch veel werk verzet is.

Hondenspeelweide

Op 16 juni waren we zeer verheugd dat we de hondenspeelweide feestelijk konden openen. Burgemeester Klaas Smid heeft de weide geopend en het bijzijn van genodigden en hondenbezitters. De opening werd culinair verzorgd door Marks eethuisje uit Nieuw-Roden. Tijdens de opening overhandigde twee jonge meiden een geldbedrag aan de burgemeester voor de hondenspeelweide. Zij hadden dit geld bijeengebracht omdat ze dit zo’n goed initiatief vonden. Zij zagen graag een waterbak gerealiseerd op de weide. Het Landbouwhuis heeft nog tijdens de opening toegezegd deze waterbak te leveren.

Van het geld dat de meiden bijeengebracht hebben heeft een hondenbezitter een sluis bij de ingang op de weide aangebracht.  Hierdoor kunnen honden niet als het hek opengaat wegglippen en wegrennen.

Opschoondag

We hebben ook dit jaar meegedaan aan de gemeentelijke schoonmaakdag. Nieuw was dat we na afloop een gezamenlijke lunch met de vrijwilligers van de andere wijkbelangenvereniging in De Hullen hadden.

We verzamelden bij CBS De Hoeksteen om te beginnen met koffie en cake. De cake was gebakken door Ineke Bruin. Met zo’n 13 vrijwilligers zijn we bezig geweest om onze wijk netjes te maken. De lunch was goed en gezellig!

Whatsappgroep

Naar aanleiding van de algemene ledenvergadering is het initiatief genomen om een buurtwhatsapp te starten in de wijk. Hiertoe is Alex van Wijngaarden bereid gevonden om dit op zich te nemen. Hij beheert de app. Inmiddels hebben vele wijkbewoners zich voor de app aangemeld. Vaak is er nog geen gebruik van gemaakt. Nadat via de buurtapp gemeld was dat een hond losliep was de baas binnen enkele minuten gevonden.

Fietspaaltjes

Op verzoek van de aanwonenden van het fietspad doorsteek Kastelenlaan/Slangenborg zijn wij met de gemeente in gesprek gegaan over het verdwijnen van de fietspaaltjes bij dit fietspad. Het fietspad werd inmiddels gebruikt als sluiproute door auto’s.  Na overleg heeft de gemeente de paaltjes teruggezet.

Beheer openbare ruimte

Er waren ons veel klachten bereikt en ook uit eigen waarneming hebben wij geconstateerd dat het groenonderhoud zeer slecht was. Dit heeft via het platform van de wijkbelangenverengingen in Roden er toe geleid dat bij de gemeente gepleit is voor meer geld voor beter onderhoud. De gemeenteraad heeft vervolgens meer geld voor 2017 beschikbaar gesteld om het onderhoud op een hoger niveau te plaatsen.

Electriciteitskast(en)

In navolging van de twee geschilderde kasten is er in 2016 nog een kast beschilderd. Dit ontwerp is gemaakt door een leerlinge van CBS De Hoeksteen. De leerlingen in groep 7 waren gevraagd een ontwerp voor de kast te maken. Uit de ontwerpen is zijn er 2 gekozen die op de kasten geschilderd zouden worden.  Het ene ontwerp is op de kast aan de Doom is geschilderd.  Het andere ontwerp wordt nog op een kast aan de Westhove geschilderd.

Bestuurswisseling

Jan Dijkstra heeft afscheid van het bestuur genomen.. Jan heeft zich vele jaren ingezet voor de wijkbelangenvereniging. Wij zullen zijn humor in het bestuur missen. Jan blijft nog wel betrokken bij de jaarlijkse schouw.

Gelukkig is Ad Bruin bereid gevonden ons bestuur te versterken. Onlangs is Jos Doedens ook toegetreden tot het bestuur.

Schouw

Ook in 2016 heeft er een schouw in de wijk plaatsgevonden. Bij de schouw aanwezig was een vertegenwoordiger van de gemeente, woonborg, politie en de wijkbelangenvereniging. Van de schouw is een rapportage gemaakt die in het bestuur is behandeld.

Omzien naar elkaar

Tijdens de jaarvergadering hebben wij aangegeven dat wij activiteiten wilden stimuleren in het kader van het omzien naar elkaar. Na afloop van de vergadering gaven diverse aanwezigen te kennen hierbij wel behulpzaam te willen zijn. Vervolgens is een werkgroep opgericht waarin een vertegenwoordiger van de wijkbelangenvereniging in deelneemt.

De activiteiten die ontplooid zijn, zijn een koffieochtend aan de Hunenborg en aan de Weldam en een borrelmiddag op het Binnenhof. Alle drie activiteiten waren een succes.

Diverse

Behalve de maandelijkse vergaderingen zijn wij (voor zover mogelijk) aanwezig geweest bij de vergaderingen van het Platform. Daarnaast hebben wij diverse informatiebijeenkomsten bijgewoond.

Al met al toch een actief jaar!