Wijknieuws

 

Eind 2009 heeft de gemeente Noordenveld, in overleg met de Grondmij, op verzoek van de wijkbelangenvereniging de gevaarlijke rotonde Slotlaan, Burchtlaan en Maatlanden afgegraven. Hierdoor is een duidelijk verbeterde verkeerssituatie ontstaan voor zowel de overstekende wielrijders, waaronder veel schoolkinderen en de automobilisten komende vanaf de rondweg.

Onderstaande foto, genomen door ons bestuurslid Henriette Johannes, verduidelijkt een en ander.

rotonde

 

Vrijdagmiddag 19 maart zijn  onder de goedkeurende blikken van de bewoners de eerste anti-hondenpoeppalen geplaatst. Daarbij hebben onze burgemeester Hans van der Laan en de wethouders Oeds Keizer en Jan Kemkers zich van hun beste kant laten zien.

Hondenpoepbordje

Omdat was gebleken dat hondenpoep één van de grote ergernissen was in de wijk heeft de vereniging gezocht naar mogelijkheden om die overlast zoveel mogelijk te beperken. We hebben gekozen voor een bordje waarop op vriendelijke wijze aan hondenbezitters wordt gevraagd hun trouwe vriend niet op de speelveldjes uit te laten. Iedereen kent wel de viezigheid van “poep aan de schoen”.
De eerste paal is geplaatst op het speelveld van de Binnenhof, gevolgd door de Landfort.  Gezien het aantal kinderen dat daarbij aanwezig was bleek dit een uitstekende keuze. Voorzitter Bert Akker sprak een openingswoordje waarna wethouder Oeds Keizer ook zijn zegje deed. Hij benadrukte daarin dat hij dit een prima initiatief van de vereniging vond en hier graag zijn steentje aan wilde bijdragen. De palen hebben een natuurlijke uitstraling en zijn voorzien van een vriendelijke tekst en afbeelding.   Wethouder Oeds Keizer nam direct zijn verantwoordelijkheid door dapper aan het graven te slaan.  Burgemeester Hans van der Laan kon vervolgens niet achter blijven en nam, zonder zijn keurige pak te bevuilen, de schop ook nog ter hand.
De aanschaf en plaatsing van de palen vond plaats in het kader van de nationale vrijwilligersactie NL Doet. Wat dat is kun je zien op www.nldoet.nl . Door een bijdrage van € 500,00 van het Oranje fonds werd het voor ons mogelijk deze actie uit te voeren.
We hopen op deze manier op begrip van de hondenbezitters en dat daarmee de overlast tot een minimum beperkt zal blijven.


Werkgroep Groen

Het beheer van de openbare ruimte is door de gemeenteraad vastgesteld.
Dit betekent dat oa plantsoenen en bestratingen op basis niveau worden onderhouden.
Door ons bestuur is gepleit voor een hoger onderhoudsniveau maar helaas heeft de Raad
kennelijk andere prioriteiten.
Wel geeft de BOR-systematiek ons de mogelijkheid om samen met de gemeente de kwaliteit te
meten. Daarbij vragen we uw hulp doe mee in een bewonerspanel.!

De Heerenveensetuin
Een groenstrook, je kunt het rustig een park noemen tussen de Klencke en de Havezathenlaan een
voetbalveld groot.(10.000 m2)
De aanleg is gebaseerd op natuurlijke ontwikkeling een idee van een architect, Le Roy.
In Heerenveen is eind jaren zestig het eerste project uitgevoerd.
In samenwerking met de gemeente gaan we een beheersplan opstellen om het park op te knappen.
Terug naar de oorspronkelijke situatie is niet haalbaar,maar het onderhoud kan wel beter.
Ook zijn er educatieve mogelijkheden voor de scholen een natuurles bijvoorbeeld
Wilt met ons mee denken?. Uw suggesties zijn welkom.

Hondenpoepbordjes.
Als wijkbelangenvereniging gaan we zelf voor bordjes zorgen. Het plaatsen gaat natuurlijk in
overleg met de gemeente.

Overhangende takken
Overhangende takken geven veel hinder voor met name ouderen,invaliden maar ook voor ons
allemaal. Wie wil een paar straten voor zijn of haar rekening nemen .

 

Werkgroep Kind en Jeugd

Een van de speerpunten van de werkgroep was het afgelopen jaar de vele hondenpoep in de wijk. Hier zijn diverse contacten over geweest met de gemeente met de vraag wat kunnen we daaraan doen. Natuurlijk is het ten eerste de verantwoordelijkheid voor de bezitters van de honden. Ook hebben we als werkgroep gekeken hoe het in andere gemeentes is geregeld. Zo staan er bijv. in Assen op speciale plekken “hondenpoep”afvalbakken. Wij hebben besloten om over te gaan van het plaatsen van bordjes op diverse plekken. Er is geen speciaal beleid vanuit de gemeente betreffende de hondenpoep, maar de gemeente heeft wel bijgedragen aan de aanschaf van de bordjes. Het eerste bordje zal 19 maart geplaatst worden. We hopen met deze bordjes en de publiciteit dat de hondenpoep zal verdwijnen uit de buurt.
Een ander punt is het speeltoestellenbeleid van de gemeente. Er is contact geweest met verantwoordelijk ambtenaar en van hem ontvingen we het uitvoeringsplan speelvoorziening wijk de Hofsteden.

Uitvoeringsplan speelvoorziening wijk de Hofsteden

Het budget voor de speeltoestellen voor 2010 is € 35.000.
De controle/inspectie van de 330 toestellen zal in februari plaatsvinden.
Naar aanleiding van die inspectie kijken we wat er vervangen moet worden.
Het budget dat er vervolgens overblijft kan worden gebruikt voor het herinrichten van de diverse her in te richten speelplekken door de hele gemeente.
Voor de wijk de Hofsteden zouden daar de volgende plekken in aanmerking komen.

· Landfort Roden herinrichten op wijkniveau.
  Wipwap Boer
  Combinatie Klimtoestel 30.3.306 Boer

· De Cloese Roden herinrichten op blokniveau.
  Loopton Nijha
  Wipwap Herplaatsen vanaf Entinge Norg
 
· Binnenhof herinrichten op wijkniveau.
  Draaischijf Nijha
  Klimboog archie Nijha

· De Doom/ Entinge herinrichten op blokniveau.
  Wiebelbrug 2 Boer
  Slingertoestel Boer

De totale kosten in de wijk de Hofsteden zijn ongeveer +/-€ 14.660
Dit kan niet allemaal worden uitgevoerd omdat het budget daarvoor niet toereikend is.
Zodra de inspectie is afgerond zal er duidelijkheid zijn over het budget dat over is om de speelplekken her in te richten. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden welke speelplekken in de gemeente worden heringericht.
Onder herinrichting verstaan wij dat de bestaande toestellen blijven staan en indien nodig Toestellen bij geplaatst worden.
Het is een concept en er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend. Met de gemeente is afgesproken dat de wijkbelangenvereniging betrokken wordt bij de eventuele realisatie cq overleg.
Al eerder schreven we dat de werkgroep Kind en Jeugd nog een aantal leden kon gebruiken. Dat is gelukt. Annemarie Booyenga en Henriette Johannes hebben zich  hiervoor gemeld. Welkom. De werkgroep telt nu drie leden en we hopen dat er nog belangstellenden zijn om lid te worden van de werkgroep. Daarbij speciaal een oproep aan de jeugd om zich te melden. Zij weten wat er in de wijk speelt en we zouden het erg op prijs stellen of er 1 of twee jeugdigen zijn die deel willen nemen aan de werkgroep. Jullie, jeugd, zijn de ervaringsdeskundigen op dat gebied. Dus heb je belangstelling of interesse meld je aan via het mailadres van de wijkbelangenvereniging of bel met 050-3125649


Beknopt verslag themabezoek sociaal wijkbeheer op 17 november 2009.

Aanwezig

  • 24 vertegenwoordigers van wijkbelangenverenigingen de Hofsteden, Vijfde Verloting, Bomenbuurt en Middenveld i.o.
  • 1 namens Politie Drenthe,
  • 1 namens WiN
  • 4 wethouders
  • 19 namens de Raad incl. voorzitter

Op de vraag: Wat is de praktijk van het sociaal wijkbeleid’ is specifiek ingegaan door 4 van de 6 groepen.  Alle vier de groepen ervaren de dagelijkse praktijk als positief. Zaken worden snel en adequaat opgelost ondanks dat er af en toe ook weleens wat misgaat. Wel wordt gewezen op het probleem van verdeeldheid dat zich soms voordoet binnen een wijkbelangenvereniging als het gaat om specifieke onderwerpen. 

Waar staan we nu? Twee wijkbelangenverenigingen ervaren moeilijkheden bij het opstarten van de vereniging. Zij willen graag bij dit proces ondersteund worden. De overige verenigingen zijn van mening dat het sociaal wijkbeheer goed van de grond is gekomen. In het begin nog wat stroef maar nu loopt het goed. Partijen weten elkaar goed te vinden.  In welke mate zijn de doelstellingen van het sociaal wijkbeleid gehaald? Alle verenigingen zijn van mening dat de drempel richting de gemeente is verlaagd. De jaarlijkse schouw wordt als zeer positief ervaren. Zaken waarvan tijdens de schouw wordt toegezegd dat ze opgelost zullen worden, worden ook op zeer korte termijn opgelost. Dit schept vertrouwen. Onderling contact tussen de wijkbelangenverenigingen onderling en de raad is er nauwelijks. Binnen de meeste groepen is de wens geuit om minimaal 1 maal per jaar informeel met elkaar in gesprek te gaan.    

Met welke ontwikkelingen krijgt men te maken? Alle verenigingen zijn benieuwd of de gemeentelijke bezuinigingen van invloed zijn op de subsidies/budgetten voor de verenigingen. Sommige besturen signaleren nu al dat het moeilijk is om jongeren in het bestuur te krijgen. Dit geldt vooral voor de verenigingen van de oudere wijken. Het spreiden van de diverse sociale klasse over de wijken moet goed in de gaten gehouden worden. Het bouwen binnen een wijk moet hierop afgestemd worden. Dit geldt ook voor starters en ouderen. Er wordt gewezen op het levenbestendig bouwen binnen de wijken. 

Wat verder nog aan de orde is geweest:Binnen de groepen is de communicatie tussen de verengingen en de gemeente aan de orde geweest. Zoals al is geconcludeerd gaat er veel goed maar met betrekking tot de communicatie kan er nog veel verbeterd worden. Als zaken niet direct opgelost kunnen worden dan hoort de vereniging daar in veel gevallen niets meer van. Tussentijdse mededelingen over het verloop van processen ontbreken.  Ook worden er soms toezeggingen gedaan die niet voor 100% zeker zijn. Het advies is om geen toezeggingen te doen als de gemeente niet zeker is dat die toezegging nagekomen kan worden. Over uitvoering van werken door nutsbedrijven/derden worden verenigingen vaak niet geïnformeerd. Zonder overleg  worden werkzaamheden uitgevoerd waar de verengingen niet van op de hoogte zijn. De verenigingen kunnen hun leden dan niet op de hoogte stellen van deze werkzaamheden of vragen daarover beantwoorden. Uitgelegd is dat de nutsbedrijven veelal ook geen overleg met de gemeente voeren over de werkzaamheden. Zij mogen altijd op elk gewenst moment op hun eigen grond aan het werk gaan.  In diverse groepen is het speelbeleid, of het gebrek aan beleid aan de orde geweest. Een goede communicatie over dit punt is gewenst.